چگونه میتوانم وضعیت حقوقی شخص بیکار راُ حفظ نمایم؟